Положення про доступ до публічної інформації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ  ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. О.І. МАРИНЕСКА

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

 

НАКАЗ

 02.02.2012                                                                                                            3

 

Про реалізацію Закону

України «Про доступ до

публічної інформації»

 

З метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», Наказу Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 09.06.2011р. № 562 та для належної організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Морехідне училище ім. Маринеска ОНМА,

          

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Морехідному училищі ім. О.І. Маринеска ОНМА, що додається.

2. Визначити Сочинську О.П., завідуючу навчально-методичним кабінетом, відповідальною особою з питань запитів на інформацію у училищі.

Встановити, що відповідальна особа з питань запитів на інформацію відповідає за систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, забезпечує координацію дій працівників структурних підрозділів з метою оперативної підготовки відповідей на запити.

3. Керівникам структурних підрозділів (заступники начальника училища, завідуючи відділеннями, юрисконсульт, головний бухгалтер, керівник кадрового підрозділу, начальник ОРСВ):

3.1. Визначити відповідального працівника за опрацювання запитів на інформацію, підготовку копій документів з питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

3.2. Внести відповідні зміни до положення про структурний підрозділ, номенклатуру справ та посадові інструкції працівників, визначених для опрацювання запитів на інформацію;

3.3. Інформацію про визначеного працівника структурного підрозділу подати Сочинський О.П. до 16.02.2012 року.

4. Канцелярії училища (Леліс М.Е.) довести наказ до відома усіх керівників структурних підрозділів училища.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника училища – Чебана А.О.

 

Начальник училища                 sign                          О.І.Сабуров                   

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ від   2   лютого 2012 року №_3_

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації

у Морехідному училищі ім. О.І. Маринеска

Одеської національної морської академії 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

1. Загальна частина

 

1.1.         Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Морехідному училищі ім. О.І. Маринеска Одеської національної морської академії (далі – училище) відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2.         У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні училища;

публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання училищам своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні училища;

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги;

суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3.         Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.4.         Дія цього Положення не поширюється на відносини, пов’язані з отриманням публічної інформації училища при здійсненні ним своїх функцій, а також на відносини, що виникають у сфері звернень громадян.

1.5.         Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз запитів на інформацію та контроль щодо їх задоволення) про діяльність училища організовують і забезпечують керівники структурних підрозділів училища у межах наданих повноважень та згідно з розподілом функціональних обов’язків.

 

2. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність училища

 

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність училища забезпечується шляхом:

1)    оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації (далі – ЗМІ);

2)    розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті училища;

3)    надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Публічна інформація про діяльність училища може надаватися в усній формі, на паперових носіях та в електронній формі.

2.3. Публічна інформація про діяльність училища надається у формі, визначеній законодавством у сфері освіти.

Якщо форму надання публічної інформації законодавством не передбачено, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі відсутності можливості надання публічної інформації у запитуваній формі, вона надається в тому вигляді, в якому зберігається в училищі.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається за телефоном уповноваженими посадовими особами училища.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність училища обмежується, якщо такі дані відповідно до законодавства України належать до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Надання запитувачам інформації публічної інформації про діяльність училища забезпечують керівники структурних підрозділів училища у межах їх компетенції та сфери відповідальності, а розміщення зазначеної інформації на веб-сайті училища покладається на технічну групу.

 

3. Надання публічної інформації про діяльність училища

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується відповідно до законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

Порядок взаємодії училища з представниками ЗМІ визначено у додатку 2 до цього Положення.

3.2. Відповідно до Інструкції з діловодства (далі – Інструкція) навчально-методичний відділ готує до розміщення на офіційному веб-сайті училища інформацію, що підготовлена структурними підрозділами училища з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті училища підлягають:

1)    інформація про училище та його діяльність:

місце розташування, поштова адреса, адреса електронної пошти для надсилання електронних запитів для отримання інформації, номер телефону відповідальної особи;

прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Начальника та його заступників, а також керівників структурних підрозділів училища;

розклад роботи та графік прийому громадян в училищі;

2)    правила внутрішнього трудового розпорядку училища;

3)    інформація про нормативно-правові засади діяльності училища;

4)    дані про порядок складання та подання запиту на інформацію;

5)    відомості про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні училища;

6)    звіти, у тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

7)      інші відомості про діяльність училища, які належать до публічної інформації;

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

3.4. На офіційному веб-сайті училища розміщуються:

1)    умови та порядок отримання публічної інформації про діяльність училища;

2)    інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність училища.

3.5. Запитувач інформації має право звернутися до училища із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна отримати у відповідального - завідучого навчально – методичним кабінетом, або роздрукувати на офіційному веб-сайті училища (додатки 3–6 до цього Положення).

Якщо запит на інформацію надійшов до училища поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена керівниками структурних підрозділів особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов'язково повинна зазначити в запиті своє ім'я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 7 до цього Положення).

 

4. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу училища, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в училищі відповідно до Інструкції з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються у відповідному журналі обліку «Запити на інформацію».

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції запити на інформацію невідкладно передаються до розпорядників училища (відповідно до розподілу обов’язків між ними) для отримання відповідної резолюції та визначення виконавця.

4.4. Якщо запит містить прохання надати публічну інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності училища, особами, відповідальними за надання відповідей на запит, визначаються керівники структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.5 цього Положення.

За рішенням одного з розпорядників училища особою, відповідальною за надання відповіді на такий запит, може бути визначено одного з керівників відповідних структурних підрозділів училища. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів із дня надходження до училища запиту надати відповідальному виконавцю відповідні матеріали та інформацію.

4.5 Запит на інформацію з резолюцією одного з розпорядників училища опрацьовується відповідальною особою  училища, після чого він невідкладно передається виконавцям.

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, що надійшли до училища у вигляді електронного документа, здійснюється відповідальним працівником в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7. Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію  зберігаються у відповідних структурних підрозділах в окремій справі «Листування щодо запитів стосовно публічної інформації» згідно із номенклатурою справ училища та номенклатурами справ структурних підрозділів.

4.8. Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до училища.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до училища запиту.

4.9. Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, одним з розпорядників училища за поданням керівника структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку керівник структурного підрозділу письмово повідомляє запитувача не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до училища.

4.10. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок, керівник структурного підрозділу, відповідального за надання публічної інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до училища запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.11. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.

 

5. Порядок надання публічної інформації про діяльність училища 

 

5.1. Відповідь на запит на публічну інформацію про діяльність училища надається керівником відповідного структурного підрозділу училища за його підписом.

Відповідь на запит, що містить прохання надати публічну інформацію з різних напрямів діяльності училища, виконавцями якого визначено декілька осіб, а особою, відповідальною за надання відповіді, – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні такої інформації на підставах, передбачених підпунктом 1 пункту 5.5 цього Положення, надається за підписом начальника училища або іншого розпорядника училища (за розподілом обов’язків).

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або вмотивовану відмову в її наданні. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса училища, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. Якщо запитувана публічна інформація про діяльність училища належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації у училищі відповідно до Інструкції.

5.5. Училище має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) Училище не володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен  містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Публічна інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

5.7. Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

 

 

Додаток 1

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації у морехідному

училищі ім. О.І. Маринеска Одеської

національної морської академії,

 затвердженого наказом від

   2   лютого 2012 року № _3_

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом,

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

1.       Не належить до публічної:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;

– інформація, отримана або створена під час опрацювання матеріалів, пов’язаних із співробітництвом училища з державними органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

–       внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності училища, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

 2.      Публічною інформацією з обмеженим доступом училища є:

- конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов;

- таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

- службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

 

 

Додаток 2

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації у морехідному

училищі ім. О.І. Маринеска Одеської

національної морської академії,

затвердженого наказом від

   2   лютого 2012 року № _3_

ПОРЯДОК

Взаємодії Морехідного училища ім. О.І. Маринеска ОНМА із представниками засобів масової інформації

 

1. Взаємодія училища з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) здійснюється відповідно до Конституції та Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про  Морехідне училище ім. О.І. Маринеска ОНМА та цього Положення.

2. Організація роботи щодо взаємодії училища з ЗМІ покладається на начальника та інших розпорядників училища.

3. Представники ЗМІ, як і інші учасники та особи, присутні на зустрічах, брифінгах, під час проведення інтерв’ю, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства.

4. Проведення в приміщень училища фото - і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання заходу здійснюється за наявності згоди на це начальника училища.

5. Представники ЗМІ, присутні на адміністративних заходах які відбуваються в училище (педагогічна Рада, засідання Адмінради, засідання приймальної комісії, та ін.), повинні дотримуватися загальних правил поведінки у державній установі, не порушувати права інших осіб,  не заважати проведенню офіційного заходу.

6. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи училища здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання  відповідних списків.

7. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють, у часових межах, визначених у прес-анонсі.

8. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме училище, здійснюється шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті училища прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

9. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який проводиться, здійснює один з розпорядників училища.

10. Висвітлення діяльності училища у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо і телебачення.

11. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) надаються відповідно до форми запиту, якщо інша форма не передбачена у запиті.

12. Відповіді на запити на інформацію представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності училища готуються у межах своєї компетенції відповідальною особою з питань запитів на інформацію та керівниками відповідних структурних підрозділів училища.

13. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ запити на інформацію, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

 

Додатки №№ 3 - 6 відображені на головній сторінці "Доступ до публічної інформації" у виді окремих файлів - форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді

 


Додаток 7

до Положення про забезпечення доступу

до публічної інформації у Морехідному

училищі ім. О.І. Маринеска Одеської

національної морської академії,

затвердженого наказом від

   2   лютого 2012 року № _3_

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту на інформацію повинен містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен містити вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит на інформацію з неналежно заповненими або незаповненими полями у училищі не розглядатиметься.

Скарги, порядок розгляду яких регламентується процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення можуть бути надіслані до училища засобами поштового зв’язку або подані до  скриньки канцелярії училища (вул. Канатна, 8, м. Одеса, 65014).

Відповідь на електронний запит на інформацію надсилається на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».